Id, Ego i Superego

Prema psihijatru Sigmundu Frojdu, u svojoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji naveo je da se ljudska ličnost sastoji iz 3 elementa. Ova tri elementa poznata su kao: ID,  Ego i Superego. Te tri komponente rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja i delovanja. Svaka komponenta daje svoj doprinos ličnosti, i sva tri elementa međusobno sarađuju.

Prema teoriji, ID je u nama životinjsko, iskonsko i može nas prisiliti da postupimo po njegovim potrebama. Drugi delovi ličnosti (Ego, Superego) rade na suprotstavljanju ovim nagonskim porivima,  i nastoje da budu u skladu sa zahtevima spoljašnjosti, odnosno stvarnosti i društva.

Pogledajte kako ovi delovi pojedinačno rade, i na koji način medjusobno komuniciraju:

 

ID (ono):

 • Jedini aspekt ličnosti koji je prisutan od rodjenja
 • Potpuno nesvestan i sadrži nagonske, instinktivne oblike ponašanja
 • Prema Frojdu ID je izvor psihičke energije, što je primarna komponenta ličnosti

ID se vodi po principu zadovoljstva koji teži neodložnom zadovoljavanju želja i potreba. Ako ove potrebe nisu odmah zadovoljene, postajemo anksiozni i napeti. Na primer: glad ili zeđ proizvodi instant potražnju za vodom ili hranom, i što duže odlažemo da ih zadovoljimo, postajemo sve napetiji.

ID je bitan za rano detinjstvo jer osigurava da se ispune potrebe bebe. Ako je dete gladno ili žedno, ono će plakati dok mu se ne ispune svi zahtevi. Medjutim, instant ispunjavanje tih potreba nije uvek realno, čak ni moguće. Ako bismo samo koristili ID i vodili se principom zadovoljstva, mogli bi smo se naći na primalnom nivou življenja – u divljaštvu.

 

EGO (ja):

 • Komponenta ličnosti odgovorna za usklađivanje sa realnošću, spoljašnjošću (društvo, kultura...)
 • Prema Frojdu, Ego se razvija iz IDa i osigurava da se impulsi iz Ida izraze na prihvatljiv način
 • Funkcioniše u svesnom, predsvesnom i nesvesnom delu uma

Ego funkcioniše po principu realnosti koji teži da zadovolji impulse IDa na društveno prihvatljive načine. On praktično rečeno sračunava  dobitke i gubitke, pre nego što se odluči da postupi po nagonima. Impulsi IDa mogu biti ispunjeni kroz proces odloženog zadovoljstva - odnosno Ego dopušta ponašanje, ali samo u odgovarajućem vremenu i mestu.

Ego takodje prazni i olakšava tenziju stvorenu od strane nedozvoljenih impulsa IDa, kroz tzv. sekundarni proces.

 

SUPEREGO (Nad-Ja):

Poslednja komponenta u razvoju ličnosti je SUPEREGO.

 • Aspekt ličnosti koji sadrži sve naše internalizovane (prihvaćene od strane roditelja, društva, kulture, religije...) moralne standarde i ideale, kao i naš osećaj za dobro i loše
 • Daje smernice za rasuđivanje
 • Počinje da se stvara i razvija od pete godine života.

Postoje 2 aspekta Superega:

 1. Ego ideal – obuhvata standarde i pravila za dobro ponašanje. Ova ponašanja obuhvataju ona koja su odobrena od strane roditelja ili drugih osoba od autoriteta. Poštovanje ovih pravila dovodi do osećanja ponosa, lične vrednosti i postignuća.
 2. Savest – sadrži informacije o stvarima na koje se posmatra kao negativne od strane društva i roditelja. Ova ponašanja su često zabranjena i dovode do posledica - kazni, osećaja krivice ili kajanja.

Superego deluje da usavrši i kultiviše naše ponašanje. On radi na suzbijanju svih neprihvatljivih nagonskih impulsa koji dolaze od strane ID-a i bori se da Ego postupi po idealističkim standardima, a ne po realnim principima. Superego je prisutan i u svesnom, i u predsvesnom i u nesvesnom delu uma.

 

Interakcija ID-a, Ega i Superega

Sa 3 snaže konkurentne snage, lako se može uočiti kako dolazi do konflikta u našoj psihi. Frojd je koristio termin „Ego snaga“ odnosno težnja da naš Ego pomiri konflikte izmedju IDa i Superega. Osoba sa dobro razvijenim Egom je u stanju da efikasno upravlja pritiscima, dok sa previše ili premalo snage Ego može postati previše rigidan i nepopustljiv ili fragilan. Prema Frojdu, ključ za zdravu ličnost je ravnoteža izmedju IDa, Ega i Superega.

 

Zapažanja

„Razmatrajući ID, Ego i Superego moramo napomenuti da ovo nisu tri odvojena entiteta sa oštro definisanim granicama, već da oni predstavljaju različiti broj funkcija, procesa i dinamike unutar osobe. Štaviše, u svojim spisima Frojd koristi nemačke lične zamenice – das Es, das Ich i das Uber-ich. Doslovno one znače „to“ „ja“ i „nad-ja“. Strahejev prevod na latinske zamenice su postale manje lične, i postoje pokušaji boljeg prevoda, na nešto približnije i jasnije.“ (Engler, 2009)

„Sa Egom smeštenim u sredini, ako su ispunjeni svi zahtevi, sistem održava ravnotežu psihičke moći, a ishod je uravnoteženost ličnosti. Ako postoji neravnoteža, rezultat je maladaptivna ličnost. Na primer: dominantan ID kod osobe prouzrokuje da ona bude impulsivna i nekontrolisana. Sa predominantnim Superegom ishod može biti strogo moralističan pojedinac. Predominantni Ego može da stvori osobu koja je nefleksibilna, rigidna ličnost (nemogućnost da odstupi od pravila i strukture) niti je u mogućnosti da bude spontan, ili nema lični osećaj šta je dobro, a šta loše (neko ko kroz život ide knjiški).“ (Karduci 2009)

 

Autor: Nemanja Kurlagić psihoterapeut po O.L.I. psihodinamskom metodu