Id, Ego i Superego

Prema čuvenom psihoterapeutu i psihijatru Sigmundu Frojdu, ljudska ličnost je kompleksna, i ima više od jedne komponente. U svojoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji ličnosti, ličnost se sastoji iz 3 elementa. Ova tri elementa poznata kao: 1.ID 2.Ego 3.Superego – rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja. Svaka komponenta donosi svoj doprinos ličnosti i sva tri elementa medjusobno saradjuju.

Prema njegovoj teoriji, odredjeni aspekti naših ličnosti su iskonski (ID) i mogu nas prisiliti da postupimo po njenim potrebama. Drugi delovi ličnosti (EGO,SUPEREGO) rade na suprotstavljanju ovim porivima,  i nastoje da budu u skladu sa zahtevima stvarnosti i društva.

Pogledajte kako ovi delovi pojedinačno rade i na koji način medjusobno komuniciraju:

 

ID (ono):

 • On je jedini aspekat ličnosti koji je prisutan od rodjenja
 • On je potpuno nesvestan i sadrži nagonske, instinktivne oblike ponašanja.
 • Prema Frojdu ID je izvor psihičke energije što je primarna komponenta ličnosti.

ID se vodi po principu zadovoljstva koji teži neposrednom zadovoljavanju svih želja i potreba. Ako ove potrebe nisu odmah zadovoljene, rezultat je stanje anksioznosti i napetosti. Na primer: glad ili zedj proizvodi instant potražnju za vodom ili hranom.

ID je veoma bitan za rano detinjstvo jer osigurava da se ispune potrebe bebe. Ako je dete gladno ili žedno, ono će plakati dok mu se ne ispune svi zahtevi. Medjutim, odmah ispunjavanje tih potreba nije uvek realno, čak ni moguće. Ako bismo samo koristili ID i vodili se principom zadovoljstva, mogli bi smo se naći na primalnom nivou življenja – u divljaštvu.

 

EGO (ja):

 • Ego je komponenta ličnosti koja je odgovorna za uskladjivanje sa realnošću
 • Prema Frojdu, Ego se razvija iz IDa i osigurava da se impulsi iz Ida izraze na prihvatljiv način
 • Ego funkcioniše u svesnom, predsvesnom i nesvesnom delu uma

Ego funkcioniše na osnovu principa stvarnosti, koja teži da zadovolji impulse IDa na realne i društveno prihvatljive načine. On teži da izračuna dobitke i gubitke pre nego što se odluči da postupi po nagonima. U mnogim slučajevima, impulsi IDa mogu biti ispunjeni kroz proces odloženog zadovoljstva – Ego će dopustiti ponašanje ali samo u odgovarajućem vremenu i mestu.

Ego takodje prazni i olakšava tenziju stvorenu od strane nedozvoljenih impulsa kroz sekundarni proces, u kome ego pokušava da pronadje objekt u stvarnome svetu koji odgovara mentalnoj slici koji je stvorio primarni proces IDa.

 

 

SUPEREGO (nad-ja):

Poslednja komponenta u razvoju ličnosti je SUPEREGO.

 • Superego je aspekt ličnosti koji sadrži sve naše internalizovane (prihvaćene od strane roditelja, okoline, kulture...) moralne standarde i ideale, i naš osećaj za dobro i loše
 • Superego daje smernice za iskazivanje rasuda
 • Prema Frojdu, Superego počinje da se stvara i razvija od pete godine života.

 

Postoje 2 aspekta Superega:

 1. Ego ideal – obuhvata standarde i pravila za dobro ponašanje. Ova ponašanja obuhvataju ona koja su odobrena od strane roditelja ili drugih osoba od autoriteta. Poštovanje ovih pravila dovodi do osećanja ponosa, vrednosti i dostignuća.
 2. Savest – sadrži informacije o stvarima na koje se posmatra kao negativne, od strane društva i roditelja. Ova ponašanja su često zabranjena i dovode do posledica, kazni ili osećaja krivice ili kajanja.

Superego deluje da usavrši i kultiviše naše ponašanje. On radi na suzbijanju svih neprihvatljivih nagonskih impulsa koji dolaze od strane IDa i bori se da Ego postupi po idealističkim standardima, a ne po realnim principima. Superego je prisutan i u svesnom, i u predsvesnom i u nesvesnom delu uma.

 

Interakcija IDa, Ega i Superega

Sa 3 snaže konkurentne snage, lako se može uočiti kako dolazi do konflikta u našoj psihi. Frojd je koristio termin „Ego snaga“ odnosno težnja da pomiri konflikte izmedju IDa i Superega. Osoba sa dobro razvijenim Egom je u stanju da efikasno upravlja pritiscima, dok sa previše ili premalo snage ega može postati previše rigidan i nepopustljiv ili vrlo lako uzburkan. Prema Frojdu, ključ za zdravu ličnost je ravnoteža izmedju IDa, Ega i Superega.

 

Zapažanja

„Razmatrajući ID, Ego i Superego moramo napomenuti da ovo nisu tri odvojena entiteta sa oštro definisanim granicama,  već da oni predstavljaju različiti broj funkcija, procesa i dinamika unutar osobe. Štaviše, u svojim spisima, Frojd koristi nemačke lične zamenice – das Es, das Ich i das uber-ich. Doslovno one znače „to“ „ja“ i „nad-ja“. Strahejev prevod na latinske zamenice su postale manje lične, i postoje pokušaji boljeg prevoda, na nešto približnije i jasnije.“ (Engler, 2009)

„Sa Egom smeštenim u sredini, i ako su ispunjeni svi zahtevi, sistem održava ravnotežu psihičke moći a ishod je uravnoteženost ličnosti. Ako postoji neravnoteža, rezultat je maladaptivna ličnost. Na primer: dominantan ID kod osobe prouzrokuje da ona bude impulsivna i nekontrolisana. Sa preaktivnim Superegom ishod može biti strogo moralističan pojedinac. Predominantni Ego može da stvori pojedinca koji je nefleksibilna, rigidna ličnost postojana u stvarnosti (nemogućnost da odstupi od pravila i strukture) niti je u mogućnosti da bude spontan ili nema lični osećaj šta je dobro, a šta loše (neko ko kroz život ide knjiški).“ (Karduci 2009)

 

Autor: Nemanja Kurlagic psihoterapeut O.L.I. psihodinamskog metoda